Všeobecné obchodní podmínky společnosti

AUTO RAVA s.r.o.

 

1.                  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.            Společnost AUTO RAVA s.r.o., IČ 649 41 817, se sídlem Prosecká 47/8, Praha 8, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42304 (dále jen AUTO RAVA), vydává v souladu s ustanovením §273 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP).

1.2.            Právní vztahy mezi AUTO RAVA a právnickými či fyzickými osobami (dále jen Objednatelé) v souvislosti s Dílem se řídí Smlouvou a těmito VOP.

1.3.            Tyto VOP se stávají součástí každé Smlouvy a určují část jejího obsahu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak. Odchylná úprava ve Smlouvě má před zněním těchto VOP přednost.

2.                  DEFINICE

2.1.            Mimo výrazů definovaných na jiných místech těchto VOP, definice a jiná ustanovení tohoto článku 2 se uplatní v celých VOP:

Dílo znamená provedení opravy, úpravy a údržby Vozidla, tedy činnost, kterou se zejména odstraňují vady Vozidla, následky jeho poškození nebo účinky jeho opotřebení, nebo kterou se mění povrch Vozidla nebo jeho vlastnosti a dále montáž Vozidla a jeho údržba a servis, přičemž rozsah díla je vždy stanoven ve Smlouvě;

Občanský zákoník znamená zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

Obchodní zákoník znamená zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

Smlouva znamená smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Vozidlo a která je uzavřena mezi AUTO RAVA a Objednatelem;

Strana znamená smluvní stranu Smlouvy;

Vozidlo znamená osobní nebo nákladní automobil, případně jiný dopravní prostředek, který je předmětem Smlouvy.

2.2.            Nadpisy v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení těchto VOP.

3.                  UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.            Smlouva je uzavřena a stává se platnou a účinnou okamžikem jejího podpisu AUTO RAVA a Objednatelem. Za AUTO RAVA je oprávněn Smlouvu podepsat pracovník provozovny AUTO RAVA, který podpisem zároveň potvrzuje převzetí Vozidla.

3.2.            Bez ohledu na ustanovení odstavce 3.1 výše je Smlouva uzavřena vždy nejpozději převzetím Vozidla ze strany AUTO RAVA.

3.3.            Smlouvou se AUTO RAVA zavazuje provést Dílo specifikované ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení Díla sjednanou cenu.

4.                  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.            Objednatel je povinen platit cenu za Dílo ve výši dle Smlouvy. Celková cena za Dílo je určena souhrnem dílčích cen za práce a materiály použité při provádění Díla a daně z přidané hodnoty v příslušné výši. Ceny jsou stanoveny dle ceníku platného v okamžiku uzavření Smlouvy.

4.2.            Objeví-li se při provádění Díla potřeba činností nad rámec Smlouvy (zejména v případě zjištění dalších závad Vozidla), zvýší se cena za Dílo o cenu dodatečných prací, resp. materiálů. Při zvýšení ceny o více než [20%] oproti původní ceně je nutný souhlas Objednatele. Odmítne-li Objednatel souhlas udělit, je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4.3.            Konečná cena Díla bude Objednateli vyúčtována fakturou vystavenou obvykle při ukončení Díla. Splatnost faktury bude [10] dnů od jejího vystavení. Za datum zaplacení je považováno datum, kdy bude cena dle faktury uhrazena v hotovosti nebo kdy bude příslušná částka připsána ve prospěch účtu AUTO RAVA. Při platbě bezhotovostním převodem je Objednatel povinen uvést variabilní symbol dle faktury.

4.4.            V případě  prodlení s placením faktur sjednávají AUTO RAVA a Objednatel smluvní úrok z prodlení ve výši [0,05%] z dlužné částky za každý den prodlení.

4.5.            Bude-li Objednatel v prodlení s placením faktur, zavazuje se zaplatit AUTO RAVA smluvní pokutu ve výši [0,5%] z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Objednatele povinnosti nahradit AUTO RAVA vzniklou škodu. Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na zavinění.

5.                  PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

5.1.            AUTO RAVA je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu dle Smlouvy. Zjistí-li AUTO RAVA v průběhu provádění Díla nutnost prodloužit termín dokončení, je povinen vyžádat si od Objednatele jeho souhlas. Nevyplývá-li ze Smlouvy nebo z povahy Díla něco jiného, může AUTO RAVA provést Dílo ještě před sjednaným termínem dokončení.

5.2.            Objednatel je povinen Dílo převzít ihned po dokončení Díla, nedohodnou-li se Strany jinak.

5.3.            AUTO RAVA postupuje při provádění Díla samostatně a není při určení způsobu a místa provedení Díla a použitých materiálů vázán pokyny Objednatele. AUTO RAVA může pověřit provedením Díla jinou osobu. Při provádění Díla jinou osobou má AUTO RAVA odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

5.4.            Zjistí-li AUTO RAVA při provádění Díla skryté překážky, které znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je AUTO RAVA povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli. Do dosažení dohody o změně Smlouvy je AUTO RAVA oprávněn provádění Díla přerušit. Nedohodnou-li se Strany v přiměřené lhůtě, nejpozději však do [5] dnů, na změně Smlouvy, může kterákoli ze Stran od Smlouvy odstoupit.

5.5.            Materiály (např. náhradní díly), které má Objednatel podle Smlouvy opatřit k provedení Díla, je Objednatel povinen předat AUTO RAVA při podpisu Smlouvy, resp. předání Vozidla AUTO RAVA. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, má se za to, že o cenu těchto materiálů se nesnižuje cena Díla. Neopatří-li materiály Objednatel včas, může mu k tomu AUTO RAVA poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může AUTO RAVA po předchozím upozornění opatřit materiály na účet Objednatele. Objednatel je povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené. Materiály, které jsou potřebné k provedení Díla a k jejichž opatření není podle Smlouvy zavázán Objednatel, je povinen opatřit AUTO RAVA.

5.6.            Na výzvu Objednatele je AUTO RAVA povinen předat Objednateli demontované díly Vozidla (je-li to možné).

6.                  VADY DÍLA

6.1.            AUTO RAVA odpovídá za vady Díla existující v době předání zpět Objednateli. Objednatel je povinen Vozidlo prohlédnout při jeho předání zpět po provedení Díla.

6.2.            Vady Díla musí Objednatel oznámit písemnou formou bez zbytečného odkladu.

6.3.            Nároky z vad a postup při jejich uplatnění se řídí ustanoveními §560 a násl. Obchodního zákoníku.

7.                  JINÁ UJEDNÁNÍ

7.1.            Nepřevezme-li Objednatel Vozidlo do [15] dnů ode dne ukončení díla, je povinen zaplatit AUTO RAVA 100,- Kč za každý další den uskladnění Vozidla.

7.2.            Bude-li Objednatel v prodlení s placením ceny Díla, má AUTO RAVA právo Vozidlo zadržet k zajištění své splatné pohledávky. O zadržení Vozidla a jeho důvodech je AUTO RAVA povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět.

7.3.            V případě odstoupení od Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit cenu již provedených prací a použitého nebo objednaného materiálu. Vozidlo je Objednatel povinen vyzvednout do [3] dnů od odstoupení, jinak je povinen zaplatit AUTO RAVA 100,- Kč za každý další den uskladnění Vozidla.

7.4.            Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že je vlastníkem Vozidla, případně že je vlastníkem Vozidla zmocněn Smlouvu uzavřít. Ukáže-li se toto jako nepravdivé, je Objednatel povinen uhradit cenu Díla, jestliže tak přes výzvu AUTO RAVA neučiní vlastník Vozidla.

7.5.            Jedná-li za Objednatele- právnickou osobu fyzická osoba, aniž je oprávněna jménem této právnické osoby nebo za tuto právnickou osobu jednat, je tato fyzická osoba povinna uhradit cenu díla, jestliže tak přes výzvu AUTO RAVA neučiní právnická osoba, za níž mělo být jednáno.

8.                  SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO

8.1.            K řešení sporů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně otázek její platnosti či výkladu) je místně příslušný soud dle sídla AUTO RAVA.

8.2.            Smlouvy se řídí českým právem.

9.                  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.            Práva a povinnosti Stran výslovně neupravené Smlouvou nebo těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.

9.2.            Závazkové vztahy ze Smluv se řídí Obchodním zákoníkem.

9.3.            Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1.2011.


Kontakt

AUTO RAVA s.r.o.

Čerpadlová 7 190 00 Praha 9
IČO: 64941817
DIČ: CZ64941817

Otevírací doba :
PO - PÁ 8 - 17
Mimo tudo dobu možno po dohodě.


+420-736-622-269